Hemsidan använder cookies för att tillhandahålla tjänster och i enlighet med informationen i sekretesspolicyn. Du kan specificera villkoren för lagring eller tillgång till cookies i din webbläsare.
×
  » Katalog » Allmänna villkor
Change Country
Store Logo
Ditt konto
Logga in
 
Glömt lösenord
Kategorier
Böcker
Mjuk pärmHård pärmOffset omslagBroschyrer
Hjälp med projekt
Omslagets mallgeneratorGenerator för streckkod ISBN
Kundvagn
...är tom
Kontakt
Information
Fast delivery to your door

Allmänna villkor

HEADING_TITLE

ALLMÄNNA VILLKOR

1. Allmänt - Omfattning av kontrakt

Följande villkor gäller alla affärsrelationer i bolaget PRINT Group Sp. av o.o.
Företagsadress:
st Fr. Witold 7-9, 71-063 Szczecin, Polen, beslutande domstol:
Tingsrätten i Szczecin
VII Kommersiell division den nationella domstolen registret
KRS nummer: 0000289351,
VD: Daniel Krzanowski, Waldemar Trusewicz,
I det följande betecknas som entreprenör över webbsidan www.booksfactory.se. Kunder i den mening som avses villkoren är både konsumenter och entreprenörer. Avvikande, motsägande eller kompletterande allmänna villkor, även medvetna, som inte är en del av avtalet, såvida giltigheten inte får stöd. Relevant i varje enskilt fall är att den giltiga versionen av avtalet ingås.

2. Slutande av avtal

1. Du anses ha placerat en bindande order för de produkter som ingår i kundvagnen när du har angett dina personuppgifter och klickat på knappen "Bekräfta beställning" i det sista steget av orderläggningsprocessen. Direkt efter att ordern har skickats mottager kunden en bekräftelse via e-post. Denna bekräftelse informerar kunden om att ordern har mottagits av www.booksfactory.se.
Www.booksfactory.se accepterar kundens order och köpeavtalet anses slutfört vid samma tidpunkt. Med mottagningsbevis kommer kunden få all relevant kundinformation för hans beställning. Om du inte får orderbekräftelse från oss inom 2 veckor, är din order inte längre bindande.
2. För beställningar med distribution till tredje part är den som utför beställningen kunden. Om distributionen till en tredje part är till deras fördel eller om mottagaren av utdelningen genom att hävda den och utnyttja den är både beställare och mottagare kunden. Med placeringen av en sådan order samtycker kunden underförstått att samtycke existerar.
3. Om du beställer för en tredje part, oberoende av att använda ditt eget namn eller namnet på en tredje part, kommer både beställaren och fakturamottagaren ses som en samarbetande kund. En senare utförd fakturaförändring efter slutförandet av den finansiella redovisningen på beställarens begäran för en annan fakturamottagare innebär underförstått ett säkerhetslöfte om borgen eller övertagande av skulder. Genom att placera en sådan order ingår beställaren underförstått ett samtycke om att fakturamottagaren är given.
4. Beställningar som uppenbarligen bryter/gör intrång mot Polska regler eller etiska grundvärderingar behandlas inte.
5. Avtal ingås uteslutande i engelska språket för utlandet.

3. Leverans

1. Produktions-och leveranstider anges i Online Shopen på Booksfactory.se. De är icke-bindande datum för färdigställande. Leveransdatum är giltiga endast om de uttryckligen bekräftats av oss.
2. Leverantören ansvarar inte för överensstämmelse med icke-bindande datum för färdigställande och icke-bindande datum för leverans. Vid bristande överensstämmelse för leveransdatum som uttryckligen har erkänts som bindande av leverantören är ersättningen begränsad till orderns värde. Ytterligare anspråk är uteslutna såvida aviktlig handling eller grov oaktsamhet från leverantörens sida av leveransen sker.
3. Leveranstiden förlängs automatiskt för alla ärenden som kräver längre arbetstid när hinder inträffar. Längre arbetstid omfattar särskilt strejker och driftstörningar - särskilt störningar i datalänkar - så länge dessa hinder har bevisbar väsentlig inverkan på leveranstiderna. Detta gäller även hinder som uppstår hos leverantörens avtalsbindande parter. Leverantören skall inte heller hållas ansvarig i ovannämnda omständigheter om förseningen beror på ett redan existerande hinder.
4. Eftersom Booksfactory.se inte säljer materiella objekt får vi aldrig slut i lagret eller problem med leverering. Om leveranserna försenas i strid med leveranstider anges detta på vår hemsida. Booksfactory.se kommer då att kontakta dig direkt.

4. Betalning

1. Priserna som anges på webbplatsen gäller så länge detaljerna i kundens order förblir oförändrade.
2. Om ett parti varor skall skickas igen på grund av kundfel eller önskemål står kunden för kostnaderna. Om kunden uppger ett felaktigt momsvärde och leveransen behandlas som skattefri, vilket entreprenören inte kunnat identifiera med hjälp av rimliga försiktighetsåtgärder belastas kunden med den förlorade skatteskulden. Om kunden är ett företag med sitt hemvist i ett icke-EU-land kommer fakturan att behandlas utan momscertifikat.
3. Ytterligare kostnader för paketering, frakt, porto och andra kostnader kan ses på prislistan. Kostnad för datakonverteringar, grafiktestning och liknande förberedelsearbeten som härrör från kunden, debiteras med 20,00 euro per timme.
4. De angivna betalningstiderna gäller för kunden.
5. Gällande priser vid tidpunkten för orderläggning är gällande. Det blir inga speciella främjande erbjudanden.
6. Alla beställningar kommer att realiseras efter att full betalning har mottagits av leverantören.
7. Senare ändringar, vilket innebär efter att beställningen har accepterats, kommer att faktureras kunden. Varje förändring av kommersiella orderdata (mottagare av faktura, leveransadress, typ av transport, betalningssätt och liknande) kommer också att beaktas som förändring av order. Förändringar på begäran av kunden eller korrigeringar av adresser från leverans (felaktig eller ofullständig adress) kommer att utsättas med en avgift på EUR 10,00.

5. Garanti, kundservice

1. Kunden är i samtliga fall skyldig att inspektera de medföljande uppgifterna omedelbart vid mottagning för att försäkra överensstämmelse med kontraktet. Detsamma gäller före och tillfälligt korrigerade uppgifter.
2. Uppenbara brister skall rapporteras till oss skriftligt av kunden (företagaren) inom en tidsperiod av en vecka efter mottagandet av sändningen. Punktliga leveransanläggningar räcker att följa tidsfristen. Dolda fel som inte upptäcks av kunden under den omedelbara kontrollen när varorna levererades skall rapporteras skriftligen inom den 4 veckor efter det att varorna har lämnat fabriken.
3. När det gäller rättfärdigade påståenden, kan konsumenten välja att bristerna åtgärdas eller att de felaktiga varorna ersätts. Vi har rätt att vägra kunden kompletterande tjänster om det innebär oproportionerliga kostnader och om en annan kompletterande tjänst kan ges utan vara en nackdel för kunden. Vi garanterar inledningsvis företag att rätta eller byta ut den defekta varan efter vårt gottfinnande. I varje fall är den kompletterande åtgärden fortfarande begränsad till ordervärdet. Detsamma gäller i fråga om en motiverad begäran om rättelse eller ersättning. I det fall åtgärden uteblivs, försenas eller misslyckas, får kunden häva avtalet. Ansvar för följdskador undantas.
4. Identifieringen av defekter i endast en del av de levererade varorna berättigar inte kunden till en fordran på hela leveransen.
5. För avvikelser i sammansättningen av materialen ansvarar leverantören endast för sin egen fordran hos sin underleverantör. I ett sådant fall befrias leverantören från ansvar så länge han överlåter sin fordran mot underleverantör till kunden. Leverantören är då ansvarig som en borgensman så länge krav mot underleverantören från leverantören inte existerar eller sådana krav inte kan verkställas.
6. Om de uppgifter som ges av kunden inte motsvarar kraven hos Booksfactory.se kommer riktlinjerna i "regler för tryck" att tillämpas.
7. Om kunden, även om tillfrågad, inte har tillhandahållit utskriftsfiler och inte accepterat korrektur eller korrektur gjord av oss, befrias vi från ansvar. Reklamationer i detta sammanhang kommer inte att godkännas.
8. Leveranser över eller under inom 10% av de beställda mängderna måste accepteras.
9. Kundtjänst: Vi kan nås per telefon måndag till fredag från 9:00 till 17:00, Telefon: +48 91 812-43-49 internt 28, Fax: +48 91 812-43-49 internt 30, E-post: info@booksfactory.se. Ha tålamod om du inte kan nå oss direkt på grund av hög arbetsbelastning på telefon. Du kan alltid kontakta oss per e-post.

6. Ansvar för skada

1. Om leverantören levererar varan till en annan plats än leveransadressen som anges av kunden överförs risken till kunden när leverantören levererar varorna till speditionsföretag, lastbärare etc. för transport till de utsedda personerna eller anläggningarna . Detta gäller inte om kunden är slutanvändaren.
2. Kundernas krav på betalning av skadestånd, enligt följande regler, är uteslutna om skadan har orsakats uppsåtligen eller på grund av grov oaktsamhet. Detta gäller även för ringa vårdslöshet i brott mot tull av våra rättsinnehavare.
3. Det avstådda kravet för skadestatus gäller inte om vi oaktsamt brutit en viktig avtalsförpliktelse, men det är vår skyldighet att ersätta enligt avtalets begränsning. Leverantören skall inte hållas ansvarig för förlust av potentiella affärer, vinst eller potentiella besparingar. Detta gäller även alla skador som orsakas av våra anställda, representanter eller rättsinnehavare. Så snart objektet har överlämnats till en speditör, lastbärare eller posttjänster, men senast vid dess avgång från vårt företags lokaler står kunden står risken för objektet om kunden inte är konsument. Överföringen av risken till kunden sker även med betalt post eller gratis transportleveranser om kunden inte är konsument. Varje leverans där yttre skador syns bör endast accepteras av kunden efter att ha fått bekräftelse på skadestånd från speditören eller bärare. Om detta inte görs är alla skadeståndsanspråk förverkade.
4. Alla original överlämnade till oss behandlas med största omsorg. Vi hålls ansvariga i händelse av skada eller förlust endast upp till råvarans värde. Alla ytterligare krav av alla slag är undantagna.
5. Beställning av filkontroll: Om en beställning för filkontroll görs så kommer vi att kontrollera den för upplösning, blödning, dataformat och font. Du kan också beställa ytterligare ett alternativ för varje produkt. Vi ger ingen garanti för stavning och tryckfel, färgåtergivning eller problem som kan uppstå om den maximala färgtillämpningen av 300% överskrids. I grunden är ut-över inställningar och position vikning heller kontrolleras eftersom design överväganden kan vara av avgörande betydelse i detta fall.

7. Egendom

De trycksaker och elektroniska publikationer produceras utifrån kundens specifikationer. Av denna anledning är kunden ansvarig gentemot Booksfactory.se att han har rätt för användning och spridning av alla överförda filer, inklusive texter och bildmaterial. Dessutom är kunden skyldig att utskriften för produktion inte omfattas av kommersiella patenträttigheter eller upphovsrätt innehas av en tredje part och att innehållet ska varken förolämpa, bryta mot lagregler eller moral.

8. Rättsligt meddelande och reklam

1. Vi kan med kundens samtycke se på produkter som härrör från avtalet på ett lämpligt sätt. Kunden får vägra att ge tillstånd endast om han har ett övervägande intresse i det.
2. Vi förbehåller oss rätten även utan uttryckligt tillstånd från kunden att skicka nytryck av ordern som kvalitetprover till tredje part.

9. Överföring och arkivering av skriftdata

Om beställaren och kunden sänder ut data, oavsett vilken metod som används och speciellt när det gäller elektronisk överföring av utskriftsdata och utbyte av databärare accepterar leverantören inget ansvar för överföring eller förvaring av tryckdata. Skriftdata kommer inte att arkiveras av leverantören. Leverantören betalar ingen ersättning för förlorade data, och om uppgifterna måste sökas eller återges, är detta kundens skyldighet.

10. Dataskydd

1. Leverantören är skyldig att informera dig i detalj som kund om vilken typ, räckvidd, och syftet med insamling, bearbetning och användning av de personuppgifter som är nödvändiga för utförande av order samt din rätt att motsätta sig användningen av din anonyma användarprofil. Dina data lokaler kommer att behandlas konfidentiellt och kommer endast att vidarebefordras till våra partnerföretag vid behov för att genomföra din beställning. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra företag som inte tillhör vår koncern för reklam eller marknadstudier.
2. Kunden samtycker uttryckligen till insamling, bearbetning och användning av sina personuppgifter. Han kan återkalla sitt samtycke för lagring och specifik behandling av sina uppgifter när som helst skriftligen eller genom överlämnande av e-post till info@booksfactory.se. Detta kommer att innebära en fullständig radering av sin profil från vår databas.

11. Rättsliga åtgärder

1. Lagarna i Polen gäller såvida giltigheten av en polsk lag strider mot tvingande föreskrifter.
2. Bestämmelserna i FN: s konvention angående avtal om internationella köp av varor gäller inte.
3. För avtal med affärsmän, juristiska personer enligt offentlig rätt eller separata tillgångar enligt offentlig rätt, skall den exklusiva platsen för uppfyllelse och behörig domstol utgöra den leverantörens hemvist (Stockholm).
3. Om den privata slutkonsument inte är bosatt inom Europeiska unionen skall platsen för behörighet vara vår juridiska hemvist.
4. Lagarna i den ort där den slutliga konsumenten befinner sig kan också tillämpas på transaktioner med slutkonsumenterna inom Europeiska unionen om det slutgiltigt behandlar konsumentlagstiftningens relaterade föreskrifter.

12. Upphovsrätt

Alla meddelanden, bilder och layout från leverantörens webbplats är enbart till för att informera våra kunder. Det används på egen risk. Alla uppgifter däri skyddas av upphovsrätten. Kopiering och utskrift från webbplatsen är endast tillåten för att göra en beställning med vårt företag. Varje handling av bearbetning, kopiering, spridning eller offentlig utställning är ett brott mot upphovsrätten som kommer att straffrättsligt bedrivas med krav på ersättning. Alla andra marknadsnoterade varumärken, produktnamn och företagsnamn samt deras logotyper på vår hemsida tillhör respektive ägare. Alla rättigheter är reserverade.

13. Information

PRINT Group Sp. z o.o.
Adress: 71-063 Szczecin, ul. Ks. Witolda 7-9
Court of Anmälan:
Sąd Rejonowy w Szczecinie
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS Nr: 0000289351
VD: Daniel Krzanowski, Waldemar Trusewicz
Moms ID-nr: PL 8522520116

ul. Ks. Witolda 7-9
71-063 Szczecin
Polen

info@booksfactory.se
www.booksfactory.se

Telefon: +48 91 812-43-49 internt 28
Fax: +48 91 812-43-49 internt 30
Nås per telefon:
Måndag till fredag från 9:00 till 17:00

Fortsätt